Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam “t Vosje”.

Artikel 2

De vzw heeft als maatschappelijke zetel het adres Peter Benoitstraat 46, 1800 Vilvoorde, en valt onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3

De vzw heeft als doel het bevorderen in heel België van de sport bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen en het deelnemen aan onderlinge, regionale, nationale en internationale wedstrijden – eveneens in het kader van de Belgische delegatie aan de Special Olympics World Games – en het verrichten van alle activiteiten, in de meest ruime zin, die het individueel en maatschappelijk welzijn van personen met een verstandelijke beperking kunnen bevorderen.

Artikel 4

De vzw mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel en dit onbeperkt en zonder tijds- of frequentielimiet. Zij mag tevens hiertoe alle roerende of onroerende goederen verwerven, behouden, en van de hand doen in welke vorm dan ook (waaronder – zonder uitputtend te zijn – eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, gebruik te bede, bruikleen en bezit).

De vzw kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat.

Artikel 5

De vereniging heeft zowel vaste als toegetreden leden. Het aantal vaste leden bedraagt minimaal 4. De vaste leden worden vermeld in het ledenregister dat bewaard zal worden op het adres van de maatschappelijke zetel. Het lidmaatschap van de vaste leden is voor onbepaalde duur.

Alleen de vaste leden bezitten het lidmaatschap in de zin van de wet. Zij hebben aanwezigheids- en stemrecht op de algemene vergadering.

Toegetreden leden hebben rechten en plichten, zoals verder in deze statuten omschreven.

Artikel 6

Kandidaat vaste leden stellen zich schriftelijk kandidaat bij de raad van bestuur, welke hun kandidatuur aan de algemene vergadering voorlegt op diens eerst volgende vergadering.

De raad van bestuur kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als vast lid.

Vaste leden zijn niet gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

Vaste leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken door een formeel schrijven te richten aan de raad van bestuur. Het ontslag zal ingaan bij de eerstvolgende algemene vergadering of zoveel eerder als het ontslag nemende lid uitdrukkelijk verzoekt.

Een vast lid dat handelt in strijd met de doelstellingen van de vzw kan op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de vaste leden worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop ten minste tweederde van alle vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden vereist is.

Een vast lid van wie uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

Artikel 7

Een natuurlijke persoon, die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan bij de vzw een mondelinge of schriftelijke aanvraag indienen om toegetreden lid te worden.

De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat wel of niet wordt aanvaard als toegetreden lid.

Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

De jaarlijkse bijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld in de algemene vergadering in de maand mei en zal betrekking hebben op de periode 1 september van het lopende jaar tot en met augustus van het jaar daarop volgend. Deze bijdrage dient betaald te worden vóór 15 december van dat jaar. Toegetreden leden die op laatste datum hun bijdrage niet hebben betaald, kunnen worden geacht ontslagnemend te zijn.

Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken door middel van een mondeling of schriftelijk bericht. Het ontslag wordt effectief aan het eind van de maand volgend op de ontvangst van dit bericht.

Een ontslagnemend toegetreden lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Toegetreden leden dienen regelmatig deel te nemen aan de activiteiten van de vzw, met name de trainingen atletiek, zwemmen, bowlen, groepsdansen, …….. Een lid dat naar het oordeel van het bestuur niet in voldoende mate deelneemt aan de hiervoor omschreven activiteiten, kan door eenzijdig besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van het lidmaatschap.

Ook toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vzw kunnen door eenzijdig besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van het lidmaatschap.

Artikel 8

De algemene vergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Bijkomende algemene vergaderingen vinden plaats in de omstandigheden voorzien in de wet en telkens als de raad van bestuur dit beslist of wanneer een vijfde van de vaste leden dat vraagt.

Artikel 9

De bijeenroeping van de algemene vergadering gebeurt per gewone brief of per e-mail, tenminste veertien kalenderdagen voor de vergadering plaatsvindt, onder handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur.

De oproeping vermeldt alle agendapunten, evenals dag, uur en plaats van de vergadering. De oproeping bevat de relevante bijlagen, zodat het voor de vaste leden duidelijk is waar het over gaat en de vergadering voorbereid kan worden.

Alleen toegetreden leden en waarnemers die door de raad van bestuur expliciet zijn uitgenodigd, mogen de algemene vergadering bijwonen. Zij mogen zich, mist toestemming van de voorzitter, tot de algemene vergadering richten.

Artikel 10

Een vast lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander vast lid mits toelating van de raad van bestuur. Een vast lid kan slechts één ander vast lid vertegenwoordigen.

Artikel 11

De algemene vergadering is bevoegd voor:

 • het goedkeuren en wijzigen van de statuten;
 • de benoeming en afzetting van de bestuurders;
 • vaststelling van de (eventuele) vergoeding van de bestuurders;
 • kwijting van de bestuurders;
 • het instellen van een vordering tegen de bestuurders wegens foutief beheer;
 • het afzetten van de bestuurders;
 • goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
 • goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van een vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding, beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de vereffenaar(s) bij een vrijwillige ontbinding en bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding;
 • beslissing tot het aanvaarden en uitsluiten van een toegetreden lid;
 • beslissing tot omzetting van de vzw in een vso;
 • alle andere door de wet en de statuten aan de algemene vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.

Artikel 12

De besluiten van de algemene vergadering worden aan de vaste leden ter kennis gebracht door neerlegging op het adres van de maatschappelijke zetel en per gewone brief of per e-mail.

Toegetreden leden worden in het mededelingenblad van de vzw van de beslissingen van de algemene vergadering op de hoogte gesteld en hebben voorts een gewoon inzagerecht op het adres van de maatschappelijke zetel na een vooraf te maken afspraak.

Artikel 13

De raad van bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en wordt benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen voor de termijn van drie jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De raad van bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester die de taken zullen vervullen die behoren bij deze functie.

Artikel 14

De voordracht van kandidaat bestuurders gebeurt door de zittende raad van bestuur. Deze voordracht wordt gedaan aan de jaarlijkse algemene vergadering of aan een bijzondere algemene vergadering indien gewenst of noodzakelijk.

Artikel 15

Het mandaat van een bestuurder eindigt

 • bij vrijwillig ontslag
 • bij overlijden
 • bij afzetting door de algemene vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen
 • bij wettelijke redenen.

Bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslagname zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 16

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw, het dagelijks bestuur inbegrepen, zonder bijkomende goedkeuring van de algemene vergadering;

hij is bevoegd voor alle handelingen van bestuur en beschikking – met uitzondering van hetgeen door de wet en statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden – , ook tot het vervreemden, zelfs om niet, en tot het hypothekeren, het lenen en uitlenen, zonder limiet op de termijn, van roerende en onroerende goederen;

hij is bevoegd voor alle handels-, verzekerings- en bankverrichtingen, inclusief het opheffen van hypotheken.

Hij vertegenwoordigt – zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering – de vzw in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelingen;

hij kan optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd; hij beslist autonoom over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen, zoals bij wijze van voorbeeld zonder uitputtend te zijn: verzet, beroep, cassatieberoep, annulatieberoep, verzoek tot schorsing, inclusief juridische acties in kort geding of op eenzijdig verzoekschrift;

hij verbindt geldig de vereniging in alle types contracten die er mogelijk zijn.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn ieder voor zich en afzonderlijk bevoegd de vzw te verbinden tot een maximum van EUR 1.500. Het louter bewijs van hun benoeming volstaat hiervoor.

Twee bestuurders, mits zijnde de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester, kunnen met hun gezamenlijke handtekening de vzw verbinden en vertegenwoordigen in alle materies; het louter bewijs van hun benoeming volstaat hiervoor.

Artikel 17

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 18

Bij de ontbinding is de belangeloze bestemming van het vermogen de bestemming aan een

doel, gelijkwaardig aan dat van deze vzw.