Lidmaatschap:

De raad van bestuur beslist of de aanmelding van een nieuw toegetreden lid wordt aanvaard. De aanmelding gebeurt op een door de secretaris te verstrekken aanvraagformulier, waarop door het kandidaat lid naam, voornaam, adres, geboortedatum, registratie- en telefoonnummer moeten worden ingevuld.

De kosten voor het jaarlijks lidmaatschap (incl. verzekering) – als door het bestuur bepaald – moeten bij aanvaarding door het bestuur van een nieuw ingediende aanvraag direct worden betaald.

Elk toegetreden lid dient bij de aanvang van elk nieuw sportjaar (september) het te betalen lidgeld vóór 31 oktober voldaan te hebben. Indien de betaling op die datum niet ontvangen is, kan het bestuur overwegen het toegetreden lid uit te sluiten.

Alle leden hebben de volgende rechten:

  • Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement te ontvangen en inzage te hebben in de statuten. Deze zijn – na aanvraag – ter inzage op de hoofdzetel.
  • Deel te nemen aan trainingen en – na een jaar lidmaatschap – aan wedstrijden.
  • Zij mogen voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur indienen. Het bestuur is gehouden deze te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen en het resultaat aan het lid door te geven.

Alle leden hebben de volgende plichten:

  • Het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
  • Voor de aanvang van elke training (om 9u10) aanwezig te zijn.
  • Regelmatig, maar tenminste 2x in de maand, aan de trainingen deel te nemen. De atleten, die geselecteerd zijn om deel te nemen aan de Special Olympics Spelen, 3x in de maand. Eveneens dienen deze S.O. atleten voorafgaand aan de S.O. Spelen tenminste aan drie wedstrijden te hebben deelgenomen in de discipline waarvoor zij bij de S.O. zijn ingeschreven.
  • Bij elke training het volle daarvoor bestemde uur deel te nemen en niet eerder de trainingsplaats te verlaten.
  • Bij deelname aan een wedstrijd dient elke deelnemer zijn/haar trainingsoutfit van ’t Vosje aan te hebben.
  • Vóór, tussen en tijdens het deelnemen aan trainingen en wedstrijden mag er door de toegetreden leden geen alcohol worden gebruikt op straffe van uitsluiting.

Naam lid: ………………………………. Datum: …………………………………….

Handtekening voor kennisname en ontvangst:……………………………..